TS4: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thị Thanh Trang

.

Võ Thị Thanh Trang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn