NTL: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Mai

.

Nguyễn Thị Mai đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn