IMP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hoài Hạnh

.

Trần Hoài Hạnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn