VTC: Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.162 CP (tỷ lệ 1,7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/12/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn